NAŠE PŘEDMĚTY

Pokud se chcete dozvědět bližší informace o vyučovaných předmětech, zjistit jakých soutěží se účastníme a které aktivity si sami organizujeme, připravili jsme pro Vás krátké představení předmětů tak, jak je na našem gymnáziu vyčujeme.

MATEMATIKA

Matematika je užitečný pomocník v každodenním životě, ukážeme Vám to!

Na co jsme pyšní

Naše gymnázium se od většiny gymnázií liší dlouhodobým zaměřením na matematiku. Talentovaným studentům je věnována mimořádná pozornost. Významná je i dlouholetá spolupráce s matematiky Univerzity Palackého v Olomouci. Díky vysoké odbornosti vyučujících jsou znalosti žáků na velmi dobré úrovni, což je předpoklad k přijetí na VŠ.

Jsme pyšní na naše aktivní studenty, kteří organizují matematický korespondenční seminář KOKOS, matematickou soutěž Memoriál Šárky Pravdové a také týdenní soustředění pro žáky základních škol s názvem Koperníkovy prázdniny. Mimochodem, věděli jste, že KOKOS je jedním z nejstarších korespondenčních matematických seminářů v bývalém Československu?

Rovněž jsme pyšní na dlouhodobé úspěchy našich studentů v matematických soutěžích jak na úrovni celostátní, tak i mezinárodní úrovni.

Co dělají naši absolventi

Náš absolvent není jen typický matfyzák. Nalezneme zde také viceguvernéra ČNB, hlavní ekonomy bank, velvyslance, právníky, vysokoškolské profesory.

Soutěže a aktivity

Matematická olympiáda, Náboj, Junior Náboj pro žáky NG, Pythagoriáda, Matematický klokan, Internetová matematická olympiáda, Purple Comet Math Meet – celosvětová internetová soutěž, Moravskoslezský matematický šampionát (vždy velmi úspěšně), EGMO, Matematický Duel, Jáma lvová – korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky pro žáky NG, Pi-Day.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

„Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct „a litte round apple“, malé kulaté jablko…. Tomu přece chybí barva i vůně.“
– Jan Werich

Představení předmětu

Mohlo by se říct – nuda. Od počátečního průzkumného diktátu přes rozbory vět a souvětí, které v běžné řeči těžko uslyšíte, slohových prací plných šroubovitých vět a hrubek až po výklad literárních děl, při kterých nejednou překvapíme sami sebe. Tak bývá čeština většinou na školách vnímána. Přesto se na naší škole řadí k předmětům oblíbeným. Studovat ji na vysokou školu sice chodí jen málo studentů, ale mnozí na ni vzpomínají na každém školním srazu.

Ostrava je region razovity, a proto je v tomto koutě republiky výuka češtiny obzvlášť důležitá. Určitě pro studenty neděláme málo. Největší popularitě se těší pravidelné večerní zájezdy do divadel, kdy zprvu i nejzarytější odpůrci si divadlo zamilují, často trvale. Ti odvážnější – a není jich málo – své dramatické schopnosti projeví pak na pravidelném studentském festivalu Unplugged, kde hudební čísla spojují hrané scénky. Při již tradiční předvánoční recitační soutěži překvapí mnozí nejen recitací, ale i vlastní tvorbou. Kromě návštěvy divadel, výstav a knihoven pořádáme literárněhistorické exkurze, a to i do vzdálenějších míst. Zveme k nám také významné osobnosti literárního a kulturního života.

Nad rámec běžné výuky nabízíme mnoho let i několik seminářů, které rozšiřují běžné učivo, např. Film a literatura, Kultura mluveného projevu nebo Současný český jazyk.

Soutěže a aktivity

Velmi úspěšní jsme také v soutěžích a olympiádách. Naši svěřenci se pravidelně probojovávají do krajských i ústředních kol, vidět jsme i v divadelních workshopech a regionálním tisku. U státních maturitních zkoušek dosahujeme téměř 100 % úspěšnosti. Nejznámějším absolventem našeho gymnázia, který prorazil v literárním světě, je Miroslav Žamboch, autor science fiction a fantasy.

ANGLICKÝ JAZYK

„He who knows no foreign languages knows nothing of his own.“
„Ten, kdo nezná cizí jazyk, neví nic o svém vlastním.“
– Johann Wolfgang von Goethe

Na co jsme pyšní

Příprava na mezinárodní zkoušku FCE probíhá přímo na naší škole. Až polovina žáků, kteří studují v osmiletém studijním programu a nezanedbatelná část žáků čtyřletého oboru, končí své studium s certifikátem FCE na úrovni B2 a vyšší.

Úzce spolupracujeme s jazykovou školou Cloverleaf, která pro naši školu vyhledává a smluvně zajišťuje rodilé mluvčí.

Jsme zapojeni do projektu EDISON, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích.

Co dělají naši absolventi

Gymnázium připravuje žáky k dalšímu vzdělávání, a to zejména na vysokých školách. Z hlediska dalšího vzdělávání podstatným způsobem zvyšuje jejich mobilitu v průběhu studia a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce.

Soutěže a aktivity

Olympiáda Aj – školní, okresní a krajské kolo, různé soutěže organizované časopisem Bridge, Jazyky hrou, English Nightingale, Spelling Bee, Scrabble, Angličtinář roku, Den s překladem, Anglické divadlo.

NĚMECKÝ JAZYK

„Mit jeder Sprache mehr, die du erlernst, befreist du einen bis dahin in dir gebundenen Geist.“
„S každým dalším jazykem, kterému se naučíš, osvobozuješ v sobě jednoho do té doby spoutaného ducha.“
– Friedrich Rückert

Představení předmětu

Studenti si mohou německý jazyk vybrat jako druhý cizí jazyk. Tento jazyk si volí a začínají s ním v tercii (8. ročník ZŠ). Po celou dobu studia německého jazyka mají k dispozici 3 vyučovací hodiny týdně. V posledních ročnících je v případě většího zájmu i nabídka semináře Konverzace z německého jazyka.

Studium německého jazyka studenty postupně vede k osvojení si jazyka pro úspěšné složení maturitní zkoušky a následné využití v praxi. Maturitu z německého jazyka mohou studenti skládat ve školní i ve státní části.

Vyrážíme na pravidelné zájezdy do Vídně – jaro, nebo vánoční trhy. V posledních letech jsme navštívili také Berlín, Potsdam, Drážďany, Wachau. Při cestách do Německa navštěvujeme i Polsko (Wroclaw). Byly plánovány i zájezdy do Amsterdamu nebo Švýcarska. V momentální situaci jsou ale tyto plány odloženy na nejbližší vhodnou příležitost.

Žáci se pravidelně účastní jazykových soutěží – především olympiády z německého jazyka, v které postupují i do okresních a krajských kol. Dále se příležitostně účastní i dalších jazykových soutěží, které jsou často spojeny se Slezskou univerzitou v Opavě.

S touto univerzitou spolupracujeme i na dalších projektech, především na akci Deutsch ist super!, která má za úkol seznámit žáky ze základních škol s německým jazykem. V roli průvodců se zapojují také starší studenti našeho gymnázia.

Každoročně vyrážíme do Ostravy shlédnout divadelní představení v německém jazyce, které je pro nás vždy krásným kulturním a jazykovým zážitkem.

V minulých letech jsme se účastnili také projektu Ztraceni v čase a to ve spolupráci s dějepisnou sekcí našeho gymnázia a s muzeem v Bílovci. V rámci tohoto projektu studenti vyrazili na týdenní pobyt do partnerského města Bad Neustadt v Německu.

Při výuce využíváme základních učebnic Beste Freunde pro nižší gymnázium a na vyšším gymnáziu přecházíme na učebnicovou řadu Super! Výuku doplňujeme i dalšími učebnicemi, cvičebnicemi, příručkami a možnostmi, které nám nabízí internetové prostředí (filmy, videa, cvičení, konverzace atp.).

V případě zájmu otevíráme také konverzační kroužky jak pro úplné začátečníky z řad mladších žáků, tak i z řad těch nejstarších, kteří se chtějí zlepšit ve svých jazykových dovednostech, případně se dobře připravit k maturitní zkoušce.

RUSKÝ JAZYK

„Angličtina je jazykem mé lásky, jelikož můj manžel byl Angličan, francouzština jazykem mysli a ruština jazykem duše.“
– Katerina Anghelaki-Rooke, řecká básnířka, 1939 – 2020

Představení předmětů

Vyučovací předmět ruský jazyk se řadí do vzdělávacího oboru Cizí jazyky a naplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je vytvořit a prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti tohoto slovanského jazyka, který se učí na naší škole jako druhý cizí jazyk v hodinové dotaci tří hodin týdně. Předmět se vyučuje ve všech ročnících vyššího stupně gymnázia, tedy v 1. – 4. Ruský jazyk se také může vyučovat v tercii a kvartě nižšího gymnázia jako volitelný předmět s 3 hodinovou dotací v obou ročnících.

Obsahem předmětu je výuka ruského jazyka na úrovni, jejíž označení vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky s počáteční nulovou znalostí jazyka a cílovou úrovní B1 ve státní i profilové maturitní zkoušce.

Studenti se učí z učebnic ruských a českých autorů, doplněných audiovizuálními pomůckami a množstvím dalších doplňkových materiálů. Formy práce podporují rozvoj učení, interakci, řešení problémů, vnímání souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. Při větším počtů zájemců o maturitu v jazyce může být otevřen ve 3. a 4. ročníku volitelný předmět Konverzace v ruském jazyce.

Hlavním úkolem předmětu je nácvik komunikačních dovedností v ruštině, to znamená dovedností receptivních – poslech, četba a porozumění, dále dovedností produktivních – schopnost vyjádřit se písemně i ústně, prezentovat výsledek samostatné práce, interaktivních – schopnost reakce v určité komunikační situaci a v neposlední řadě také mediačních – schopnost porozumět mluvenému nebo čtenému textu v médiích.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

„Ma patrie, c’est la langue française.“
„Francouzština je mým domovem.“
– Albert Camus

Na co jsme pyšní

Rostoucí počet zájemců o studium francouzského jazyka i na úspěchy našich studentů. Ne každá škola se může pochlubit několikanásobným vítězem celostátního kola Francouzské olympiády. Nejsme škola s rozšířenou výukou jazyků, přesto jsou naši žáci schopni obstát v náročném výběrovém řízení, které jim umožní strávit rok na střední škole ve Francii.

Co dělají naši absolventi

Naši absolventi jsou mimo jiné připraveni ke studiu na zahraničních vysokých školách, ale v podstatě mohou dělat cokoliv.

Soutěže a aktivity

Jazyky hrou, Den s překladem, Frankofonie, festival „Umím francouzsky“, Soutěž ve zpěvu frankofonní písně, konverzační kroužky.

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

No hay atajo sin trabajo. = Bez práce nejsou koláče.

Na co jsme pyšní (čím se odlišujeme)

Není třeba být pyšný na učebnice (ty mají na každé škole) nebo na hodinovou dotaci (ta je všude podobná).

My si zakládáme na vstřícném přístupu ke studentům a snaze ukázat „países hispanohablantes“, (čili španělsky mluvící země) jako země s obrovskou nabídkou zážitků pro všechny.

Ať už máte rádi přírodu (tropická džungle Střední či Jižní Ameriky, zasněžené vrcholky And, liduprázdná Patagonie, pláže, sopky, Islas Canarias – ostrovy věčného jara, pouště…) nebo milujete historická města (Toledo, Salamanca, Barcelona a mnohá další ve Španělsku), obdivujete skvosty koloniální architektury a původních indiánských kultur v Latinské Americe, lákají vás kulturní zážitky v galeriích a koncertních sálech, nebo jen na ulicích, kde zní tóny melancholického tanga či žhavé salsy nebo flamenca, či jste nadšení sportovci (fotbalisté obzvlášť), k tomu všemu vám španělština může otevírat vrátka…  A nezapomeňme na styl života – můžete si jen tak po španělsku vychutnávat pohodu v malé taverně, na stolku pohárek vína a něco výborného k zakousnutí, kolem sebe pak pár veselých a vstřícných přátel… Ne, v hodinách opravdu nepopíjíme víno, ale tu pohodu a uvolněnost rádi máme…

Co dělají naši absolventi

Cokoliv chtějí 🙂

Soutěže a aktivity

V soutěžích nikomu nebráníme, ale podporujeme zejména přístup, aby se každý pokoušel o to, být zítra lepší než je dnes 🙂 To se pak vítězem (sám nad sebou) může stát úplně každý… Podnikli jsme malou výpravu na Tenerife, občas se zajedeme podívat do Prahy poznat blíže španělskou kulturu, po několik týdnů jsme měli možnost se v naší škole potkávat se studentem původem z Ekvádoru, a pokud by nám nezkřížil plány covid, mohli jsme se na jaře u nás na GMK těšit z koncertu charismatického kytaristy Adána Sáncheze.

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Motto předmětu

Předmět Informatika a výpočetní technika je předmět všeobecně vzdělávací. Jeho cílem je poskytnout studentům základní orientaci v možnostech využití informační a počítačové techniky, naučit je používat počítač jako nástroj pro různé aplikace. Předmět také připravuje studenty k využívání počítačové techniky při výuce jiných předmětů. Poskytuje studentům základní vzdělání z informatiky a komunikačních technologií tak, aby je mohli uplatnit při dalším studiu na vysoké nebo odborné škole i v praxi. Získají představu o možnostech řešení úloh pomocí výpočetní techniky a o společenských důsledcích zavádění této techniky do praxe.

Na co jsme pyšní (čím se odlišujeme)

V hodinách Informatiky a výpočetní techniky a jeho seminářích skládáme počítačové sestavy včetně instalace operačního systému, sestavujeme a programujeme roboty s využitím stavebnice VEX a učíme se programovat v jazyce Java včetně tvorby aplikací pro systém Android.

Co dělají naši absolventi

Mnozí končí ve firmách související s IT (programují, tvoří webové stránky, jsou vysoce postavení manažeři v IT firmách, aj.)

Soutěže a aktivity
 1. Mladý programátor: Michal Bravanský – 3. místo v celostátním kole 2018
 2. Soutěžní přehlídka studentských programů gymnázií Moravskoslezského kraje:
  • 2017 – Michal Bravanský (nižší kategorie) 1. místo, Tomáš Nguyen (vyšší kategorie) 3. místo
  • 2018 – Marek Matula 3. místo
  • 2019 – Michal Bravanský – 2. místo, Jaromír Feilhauer – 4. místo, Michal Manďák – 5. místo
 3. Soutěž v programování (MŠMT) – celostátní kolo
  • 2018 – Michal Bravanský 1. místo
  • 2019 – Michal Bravanský 4. místo
 4. SOČ – Michal Bravanský – 1. místo v celostátním kole 2020 a postup do mezinárodního kola
 5. Během studia někteří studenti mají stáže (Avast) a brigády (např Tieto, Autocont) v počítačových firmách
 6. Jáma lvová – korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky pro žáky 6. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií.
 7. Přednášky na VŠ Báňská Ostrava, např. ŠOPA – Vysokoškolský úvod do programování

DĚJEPIS

„Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.“
– Winston Churchill

Na co jsme pyšní

Jiný slavný citát říká: „Kdo nezná svoji minulost, je odsouzen si ji zopakovat.“

Z výše uvedeného vyplývá, že studiu historie je třeba se věnovat. A my to na našem gymnáziu plníme mírou vrchovatou. Dějepis se vyučuje ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia, má dvouhodinovou dotaci, jen v maturitním ročníku to bude nově pouze jedna hodina. Milovníci historie však nepřijdou zkrátka, protože v závěrečném ročníku je nabízen seminář se zaměřením na soudobou historii.

Jistým specifikem našeho gymnázia je to, že v prvním ročníku nezačínáme pravěkem, ale středověkem, nepostupujeme tedy přísně chronologicky. A důvod? Dnes se neustále poukazuje na to, že moderní (soudobé) dějiny, především od druhé poloviny dvacátého století jsou ve školách opomíjeny, že jim není věnována dostatečná pozornost, že maturitní třídy mají zkrácený školní rok, a tudíž učitelé nestihnou vše probrat… Náš systém umožňuje zabývat se moderními dějinami v ještě relativně poklidném třetím ročníku, který není nijak krácen, a kdy studenti ještě nemyslí výhradně na maturitní předměty. Na vědomostech nabytých ve třetím ročníku pak mohou stavět a dále je prohlubovat v již zmíněném semináři.

Ještě bych měla dodat, že o poznatky z pravěku a starověku nejsou studenti ochuzeni. Věnujeme se jim v závěrečném ročníku, ale vhled do této problematiky získávají naši studenti již v rámci výuky literární historie v prvním ročníku (kvintě), a dále pak v hodinách ZSV.

Výuku historie zpestřujeme exkurzemi (Osvětim, Terezín, …) a besedami se zajímavými lidmi. Využíváme nabídek Jednoho světa na školách, Příběhů bezpráví, zapojili jsme se do projektu Z(a)traceni v čase, který se věnoval problematice bíloveckých Němců a jejich odsunu, spolupracujeme s bíloveckým KC na projektu Živá kronika. Naši studenti se pravidelní účastní Dějepisné olympiády. Organizujeme také školní soutěž O poklad Anežky České.

Podtrženo, sečteno, dějepis na bíloveckém gymnáziu není žádnou popelkou.

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD, OBČANSKÁ VÝCHOVA

„Malí občané se nikdy nedočkají velkých politiků.“
– Pavel Kosorin

Představení předmětu

Základy společenských věd jsou o společnosti. Učivo na nižším gymnáziu je koncipováno opravdu jako výchova. Jde o předmět povídavý, smyslem je přiblížit chod společnosti žákům, vzbudit v nich zájem o jejich vlast. Základy společenských věd na vyšším gymnáziu jsou rozděleny v jednotlivých ročnících takto: první ročník právo, druhý ročník ekonomie, politologie, třetí ročník psychologie, čtvrtý ročník filozofie. Výčet není konečný, neboť ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit seminář Svět práce a Společenskovědní seminář. Jejich obsahem je sociologie, etika, religionistika…

Zájem o předmět je veliký, o tom svědčí každoroční počet maturujících. Ze šíře probíraných věd je jasné, že se ale vůbec nejedná o lehký předmět.

Studenti s hlubším zájmem o jakýkoliv obor z výše uvedených mají možnost zúčastnit se mnoha vyhlašovaných soutěží. Ať už se jedná o ekonomickou olympiádu, o soutěže vyhlašované Evropskou unií, Amnesty International, bankovnictví.

Zajímavostí je výuka všemi deseti. Ta je součástí předmětu OV v sekundě. Stejnojmenný kroužek nabízíme již několik let studentům.

Kdo jsou naši studenti?

Právníci, psychologové, sociologové, bankéři, poradci, učitelé, vojáci, inženýři. Najdete je všude, potkáváme je na místech neobvyklých i běžných každodenních.

FYZIKA

„Fyziku budev životě potřebovat každý.“

Představení předmětu

Jsme pyšní na to, že se fyzika učí ve všech 4 ročnících a ve dvou ročnících probíhá i fyzikální praktikum v nově vybavené moderní laboratoři. Máme dobře vybavenou učebnu fyziky a ke každé probírané oblasti fyziky jsme můžeme provádět názorné pokusy.

Naši absolventi jsou schopni se svými znalostmi úspěšně absolvovat přijímací zkoušky na přírodovědeckých i lékařských fakultách a samozřejmě na všechny školy technického zaměření.

Každým rokem se zapojujeme do fyzikální olympiády, jak na nižším, tak na vyšším gymnáziu, a každým rokem máme úspěšné účastníky okresních i krajských kol. Často se naši studenti probojují i do kola celostátního.

Individuálně se studenti účastní korespondenčních seminářů pořádaných UK v Praze.

Studenti jsou velmi aktivní při přípravě Dne otevřených dveří, kdy sami připravují a komentují předváděné pokusy.

CHEMIE

Je-li škola předehrou života, není nutno, aby předběžná cvičení pro vážné úkoly života byla vážná, neboť se nehodí pro dětský věk.“
J. A.Komenský

Na co jsme pyšní

Chce se nám říci: „Chemie, základ života!“ A nejsme tak daleko od pravdy. Jsme škola s velmi dobře vybavenou laboratoří chemie, ta nám umožňuje poznat vědu hodně zblízka. Chemické experimenty provádíme v tercii, kvartě, první i třetím ročníku. A jestli u nás něco „bouchá“? To víte, že ano, záleží na tom, co učitel dovolí!

Naše hlavičky si rádi potrápíme v chemických olympiádách, korespondenčních seminářích a dalších příležitostných soutěžích.

Co dělají naši absolventi

Absolventi studují na různých medicínských oborech, či univerzitách s technickým zaměřením.

BIOLOGIE

Příroda je dokonalá – žijme v ní

Na co jsme pyšní

Jsme velmi tvořiví a soutěživí, pro žáky připravujeme projekty zaměřené na nejrůznější aktuální témata. Máme moderně vybavenou laboratoř, rozsáhlou sbírku biologického materiálu. Založili jsme chovatelský kroužek.

Co dělají naši absolventi

Studují lékařské fakulty, farmacii, biofyziku, bioinformatiku, genetické inženýrství, veterinární obory a učitelství.

Soutěže a aktivity

Účastníme se SOČ na krajské i celorepublikové úrovni, rovněž jsme zapojeni do Biologické olympiády. Pro naše studenty každoročně připravujeme soutěž Biologický milionář.

ZEMĚPIS

Matematika je užitečný pomocník v každodenním životě, ukážeme Vám to!

Představení předmětu

Do výuky se maximálním způsobem snažíme zakomponovat zeměpisné vycházky, exkurze, filmové projekce, besedy.

Zde jsou příklady z poslední let: Pálava – Mikulov, České Středohoří – Terezín, Vodní nádrž Dlouhé stráně, Radegast + Huydai + Marlenka, Velký Javorník, Javorníky – Z Kasáren na Kohůtku, Palackého stezka, Králický Sněžník, Štramberk, Muzeum břidlice, Hrčava.

Jsme pyšní na naše aktivní studenty, kteří pravidelně sbírají úspěchy v zeměpisných soutěžích, jako jsou zeměpisná a geologická olympiáda či Eurorebus.

Kromě klasických výukových zdrojů využíváme tematické online atlasy a mapové aplikace.

Navštěvujeme univerzitní pracoviště, která studentům umožní hlouběji nahlédnout do možnosti dalšího studia geografie. Naši absolventi uplatní své zeměpisné znalosti na všech typech vysokých škol.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pojď dál a zpívej…“

Na co jsme pyšní

Na našem gymnáziu má hudba dlouholetou tradici. Kromě pravidelné výuky hudební výchovy zde studenti už před lety měli možnost zpívat v pěveckém souboru. Ten první založila již v roce 1975 paní profesorka Eliška Býmová, vystupoval při nejrůznějších příležitostech a byl velmi úspěšný.

Od roku 1991 začala sbor vést paní profesorka Radmila Štípková, časem se rozrostl až na šedesát členů. Přestože počet studentů s léty různě kolísal, sbor funguje stále, momentálně v počtu třiceti zpěváků. V roce 2001 byl ve škole založen ještě komorní sbor, který od vzniku až do současné doby vede pan profesor Jindřich Foltas. Obě tělesa každoročně pořádají různé koncerty, ke tradičnímu vystoupení komorního sboru patří například akce pro pacienty v nemocnici, větší sbor se každoročně účastní Jarního písňového festivalu. Společně zpívají na Dni otevřených dveří, zajišťují hudební program při slavnostním vyřazení maturantů a pořádají také vánoční koncerty pro školu i pro veřejnost.

V roce 2017 vznikl na gymnáziu také sbor jeho absolventů, má dvacet čtyři členů a funguje pod stejným vedením jako velký sbor. Má na svém kontě úspěšná vystoupení, například v lázních na Hýlově, v kostelích a také společný koncert se sboristy gymnázia na JPF.

K neodmyslitelným hudebním akcím probíhajícím na gymnáziu patří také Unplugged, jehož se několikrát velmi úspěšně účastnil také komorní sbor. Na této vždy dlouho připravované akci se každoročně představí mnoho talentovaných hráčů a zpěváků školy a jako účinkující se vracejí také mnozí absolventi. Posluchači si v repertoáru vždy najdou styl, který se jim líbí, tak rozmanitá je náplň dvou večerů, ve kterých Unplugged probíhá. V menším rozsahu, ale neméně úspěšně se tato akce uskutečňuje i před vánočními svátky.

Dalo by se říci, že na našem gymnáziu se zpívá celý rok, ať už jde o vyučovací hodiny, zkoušky všech tří sborů, jejich koncerty nebo Unplugged. Jedno mají naši zpěváci společné – hudbu a vše, co s ní souvisí, v této složité době o to víc. Moc věříme, že se brzy budeme moci ke zpěvu a k hudebním aktivitám zase vrátit.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

„Každý v sobě máme kreativní potenciál, který se ukrývá … Úkolem školy má být tento potenciál odhalit, prozkoumat a rozvíjet.“
J. Beuys
„Je lepší něco tvořit než se něco učit. Tvořivost je podstatou života.“
Leonardo Da Vinci

Na co jsme pyšní

Máme specializovanou učebnu VV, v rámci projektu Živé umění se setkáváme se žijícími umělci, máme možnost s nimi diskutovat a můžeme je vidět přímo při vytváření uměleckého díla.

Máme možnost vyzkoušet si různé techniky, různé přístupy k tvorbě, různé podoby uměleckého vyjádření. Důležitou bonusovou součástí EVV je volitelný seminář ve čtvrtém ročníku a maturity z EVV.

Co dělají naši absolventi

Někteří maturanti odcházejí na pedagogické fakulty, někteří na ČVUT, VUT a jiné školy se zaměřením na architekturu, někteří studují jednooborovou památkovou péči a někteří (, ale jsou to ojedinělé případy,) studují volné umění. Jedna naše absolventka pracuje dokonce na ministerstvu kultury…

Soutěže a aktivity

V loňském roce jsme zvítězili v celostátním kole soutěže Frankofonie s prací Soni Šrubařové, čas od času obsazujeme regionální soutěže (např. Můj sen) a máme rádi soutěžení mezi sebou v rámci třídy, skupiny. Viz video o lepení mostů a následný Bridge builder contest…

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Sportu zdar, na GMK zvlášť!

Představení předmětu
Přijďte si s námi zasportovat, zažijete spoustu zážitků, na které budete vzpomínat celý život. U nás ve škole máme ideální podmínky pro většinu sportovních aktivit. V našem venkovním areálu hrajeme většinu míčových her, včetně frisbee a pálkovací hry branbalu, ale také děláme základní atletické disciplíny.

Vnitřní prostory zahrnují široké spektrum možností pro všestranný rozvoj. Máme spinningový sál, ve kterém také cvičíme klidové formy cvičení, kondiční cvičení s využitím různých pomůcek, jako jsou Bosu, foam válce, gymnastické míče apod. V rámci zapojení naší školy v projektu Erasmus +, naše škola disponuje měřicím přístrojem In Body.

Gymnastiku cvičíme v malé tělocvičně, jejíž součástí je také umělá lezecká stěna. Silové schopnosti mohou studenti vyššího gymnázia rozvíjet v kompletně vybavené posilovně. Velká tělocvična je ideální pro míčové sporty, ale také pro sportovní setkání celé školy.

Máme pro Vás připraveny také sportovní kroužky (zdravé cvičení, basketbal, gymnastika, horolezectví aj.), zájemci o spojení tance a akrobacie se mohou přidat ke členům tanečního kroužku Styx, který má za sebou již 30 letou tradici a mnoho vítězství v soutěžích v ČR i ve světě.

Sportování u nás nejsou jen hodiny tělesné výchovy, ale také velké množství různých sportovních akcí. Organizujeme projektové sportovní dny, lyžařský a vodácký kurz, Letitou tradici mají dvě celoškolní akce, letní předprázdninová olympiáda „Valašské hry“ a předvánoční akademie „Koperníkův aerobic tour“. Stejně, jako u těchto akcí, i další aktivity organizují studenti sami, Mikulášský basketbal, Memoriál Ondry Lazeckého, fotbalový maratón.

Zapojujeme se také do většiny soutěží pořádaných AŠSK pro základní a střední školy, žáci nižšího gymnázia jsou trojnásobnými vítězi soutěže Hejtmanův pohár.

Přijďte a uvidíte, budou z Vás nadšení celoživotní sportovci, jako z našich absolventů.